Terma dan Syarat Servis NJOI

1. Terma & Syarat Perkhidmatan NJOI ini adalah untuk Perkhidmatan NJOI dan tujuannya adalah untuk dibaca bersama dengan Terma & Syarat Umum Astro. Sekiranya terdapat konflik, Terma & Syarat Perkhidmatan NJOI ini harus digunapakai.

2. Perkhidmatan NJOI bermaksud perkhidmatan kandungan/pengaturcaraan/saluran/televisyen percuma-untuk-ditonton yang disediakan oleh Astro semata-mata mengikut budi bicaranya dan adalah atas dasar “sebagaimana adanya”.

3. Mana-mana Pelanggan yang permohonannya untuk melanggan Perkhidmatan NJOI telah diterima oleh Astro, mesti: (a) membeli Peralatan Penerimaan yang diperlukan seperti yang disahkan oleh Astro; dan
(b) adalah Pelanggan kediaman sahaja.

4. Seorang individu yang kini mempunyai Peralatan Penerimaan tidak aktif yang didaftarkan atas namanya dan ingin melanggan Perkhidmatan Prabayar NJOI boleh membuat demikian tertakluk kepada satu yuran “pertukaran” seperti yang ditentukan oleh Astro. Sekiranya Peralatan Penerimaan adalah rosak pada masa pengaktifan Peralatan Penerimaan, individu tersebut akan diperlukan untuk membayar jumlah tambahan seperti yang ditentukan oleh Astro untuk Peralatan Penerimaan yang baru.

5. Mana-mana Pelanggan Astro sedia ada yang telah melengkapkan tempoh langganan minimum seperti yang dinyatakan dalam Klausa 4 (Tempoh Langganan Minimum) dari Terma & Syarat Umum Astro, mempunyai Peralatan Penerimaan yang didaftarkan atas namanya, dan sekarang ingin menghentikan langganannya kepada perkhidmatan Astro dan melanggan kepada Perkhidmatan Prabayar NJOI akan diperlukan untuk membayar yuran pertukaran seperti yang ditentukan oleh Astro.

6. Astro merizabkan hak untuk membatalkan, membatalkan kelayakan, tidak membenarkan atau menolak sebarang permohonan untuk melanggan Perkhidmatan NJOI pada bila-bila masa tanpa memberikan sebarang alasan. Dalam keadaan seperti itu, jika Pelanggan telah membeli Peralatan Penerimaan, Pelanggan harus mengembalikan Peralatan Penerimaan kepada Astro di pejabat/pusat khidmat pelanggan terdekatnya dan liabiliti tunggal Astro kepada Pelanggan adalah untuk mengembalikan wang yang dibayar oleh Pelanggan untuk Peralatan Penerimaan tersebut.

7. Walau apa pun yang sebalik terkandung di dalam Terma & Syarat Perkhidmatan NJOI ini dan Terma & Syarat Umum Astro, Pelanggan akan memiliki Peralatan Penerimaan dengan pengecualian Kad Pintar yang akan disublesen oleh Astro kepada Pelanggan dan yang harus tertakluk kepada syarat penggunaan seperti yang dinyatakan dalam Klausa 2.1 (a), 2.1 (b), 2.1 (c) dan 2.1 (d) Terma & Syarat Umum Astro di bawah. Untuk kejelasan, mana-mana Pelanggan yang mempunyai satu set Peralatan Penerimaan tetapi tidak memiliki yang sama, setelah pengaktifan Perkhidmatan NJOI, hakmilik kepada Peralatan Penerimaan akan dipindahkan kepada Pelanggan. Selain daripada jaminan standard pengeluar atas Peralatan Penerimaan (hanya ada mulai dua belas (12) bulan pertama dari tarikh awal pemasangan dan pengaktifan Peralatan Penerimaan dan Perkhidmatan Astro) Pelanggan akan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pembaikan Peralatan Penerimaan. Peralatan penerimaan yang disahkan untuk Perkhidmatan NJOI ini (“Peralatan Penerimaan Perkhidmatan NJOI”) mungkin mempunyai fungsi yang berbeza. Ia mungkin tidak mempunyai (i) ciri fungsi rakaman dan juga tidak dapat disambungkan ke pemacu cakera keras luaran untuk kemampuan rakaman, (ii) Port Protokol Internet (IP) dan (iii) panduan program elektroniknya berbeza dengan B.yond Box atau B.yond PVR. Selanjutnya, ia mungkin tidak menyokong fungsi siaran definisi tinggi . Peralatan Penerimaan Perkhidmatan NJOI tidak dapat menerima Perkhidmatan IPTV Astro B.yond. Sekiranya Pelanggan ingin menaiktarafkan langganannya kepada IPTV atau perkhidmatan lain yang dinaiktaraf yang memerlukan fungsi-fungsi yang sepadan, maka Pelanggan mesti secara berasingan memohon untuk Astro B.yond IPTV atau perkhidmatan masing-masing tertakluk kepada terma dan syarat untuk langganan perkhidmatan tersebut di atas.

8. Klausa 5 (Syarat Pembayaran) Terma & Syarat Umum Astro tidak akan terpakai untuk Pelanggan melainkan Pelanggan memilih untuk melanggan Perkhidmatan seperti yang didefinisikan di bawah Terma & Syarat Umum Astro di bawah.

9. 9. Astro boleh mengikut budi bicaranya memutuskan untuk tidak meneruskan Perkhidmatan NJOI.

Perkhidmatan Prabayar NJOI

1. Perkhidmatan Prabayar NJOI bermaksud perkhidmatan kandungan/ pengaturcaraan/saluran/televisyen prabayar NJOI yang disediakan oleh Astro yang boleh dibeli oleh mana-mana pelanggan Perkhidmatan NJOI.

2. Semua pembelian kredit wang melalui prabayar NJOI adalah muktamad, tidak boleh dipulangkan, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh ditebus dengan wang tunai dan hanya boleh digunakan untuk pembelian untuk penggunaan kandungan Prabayar NJOI dalam tempoh sah yang ditetapkan.

3. Setelah pelanggan mengakses mana-mana kandungan Prabayar NJOI tertentu, pelanggan adalah dianggap telah menikmati faedah penuh transaksi tersebut. Harga dan/atau pembungkusan mana-mana kandungan/program Prabayar NJOI adalah mengikut budi bicara mutlak Astro

4. Sekiranya terdapat penaikkan taraf akaun ke Perkhidmatan Astro, sebarang kredit NJOI wang yang tinggal dalam akaun Prabayar NJOI pelanggan tidak boleh dipindahkan ke akaun Perkhidmatan Astro yang dinaiktarafkan.

5. Pembelian kredit wang untuk Perkhidmatan Prabayar NJOI terbuka kepada semua pelanggan yang melanggan perkhidmatan prabayar dan pascabayar Maxis, Digi dan Celcom pengendali telefon bimbit yang menyediakan perkhidmatan Sistem Pesanan Ringkas ("SMS"), melalui saluran Perkhidmatan Prabayar NJOI rasmi seperti Laman Web Prabayar NJOI, Whatsapp dan rakan kongsi sah/rasmi NJOI yang lain.

6. Pelanggan bertanggungjawab untuk mengekalkan keselamatan dan kerahsiaan kata laluan pembelian kandungan mereka. Pertikaian yang berkaitan dengan pembelian tanpa izin tidak akan dilayan.

Astro tidak bertanggungjawab untuk menggantikan atau memberi ganti rugi kepada Pelanggan untuk apa-apa kehilangan, kecurian, kerosakan, masalah atau apa-apa baki kredit monetari NJOI yang tidak digunakan (yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada kredit wang dalam bentuk e-pin dan juga baucar fizikal yang digunakan untuk tujuan tambah nilai).

8. Pelanggan harus bertanggungjawab atas segala cukai atau levi atas Perkhidmatan Prabayar NJOI sebagaimana yang dikenakan oleh Kerajaan, sekiranya ada.

TERMA DAN SYARAT UMUM UNTUK PERKHIDMATAN ASTRO

Terma dan syarat umum ini (“Terma & Syarat Umum”) adalah diniatkan untuk mengawalselia penggunaan Peralatan Penerimaan dan Perkhidmatan. Sekiranya Pelanggan (seperti yang didefinisikan selepas ini) telah melanggan kepada Perkhidmatan melalui kempen atau promosi khas, terma dan syarat kempen atau promosi khas (“Terma & Syarat Kempen”) harus dibaca bersama dengan Terma & Syarat Umum ini. Sekiranya terdapat konflik, Terma & Syarat Kempen akan terpakai.

1. DEFINISI

Perkataan-perkataan atau ungkapan berikut mempunyai maksud yang berikutan, melainkan jika konteks memerlukan yang sebaliknya:- -

"Perjanjian" bermaksud perjanjian antara Astro dan Pelanggan yang dibentuk oleh penerimaan Astro terhadap tawaran Pelanggan untuk melanggan Perkhidmatan dalam muka surat sebelah Borang Permohonan.

"Astro" bermaksud MEASAT Broadcast Network Systems Sdn Bhd (Nombor Syarikat 240064-A).

"Pelanggan" bermaksud orang yang dinamakan dalam muka surat sebelah Borang Permohonan yang mana tawaran untuk melanggan Perkhidmatan di dalamnya telah diterima oleh peruntukan Perkhidmatan kepada orang tersebut dan pemasangan Peralatan Penerimaan mengikut Terma dan Syarat Umum ini untuk membolehkan akses kepada Perkhidmatan.

"Pemacu Cakera Keras Luaran (EHDD)" bermaksud pemacu cakera keras luaran yang dibeli secara berasingan yang bersesuaian dengan Astro Box dan membolehkan Pelanggan merakam program.

"Cukai Kerajaan" bermaksud Cukai Perkhidmatan Kerajaan atau cukai lain yang dikenakan oleh Kerajaan.

"Data Peribadi" bermaksud data peribadi dan maklumat lain yang dikumpul oleh Astro daripada Pelanggan termasuk semua maklumat dan butiran berkaitan dengan Perkhidmatan yang diberikan oleh Pelanggan kepada Astro.

"Pakej Pengaturcaraan" bermaksud pelbagai pakej saluran televisyen dan radio yang diberikan kepada Pelanggan sebagai balasan pembayaran Yuran Langganan.

"Peralatan Penerimaan" bermaksud, secara kolektif, peralatan yang membolehkan Pelanggan mendapat akses dan menerima Perkhidmatan, yang terdiri daripada terminal multimedia digital Astro (“Astro Box”) atau perakam video peribadi Astro yang sah yang membolehkan rakaman program (“PVR”), piring parabola yang sah, blok kebisingan rendah (“LNB”), unit alat kawalan jauh, kabel Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) dan Kad Pintar atau peralatan lain yang disahkan oleh Astro dari masa ke masa.

"Perkhidmatan" bermaksud apa-apa perkhidmatan termasuk Pakej Pengaturcaraan yang disediakan oleh Astro kepada Pelanggan atas balasan Yuran Langganan. Perkhidmatan juga boleh merangkumi data, perkhidmatan format definisi tinggi (“HD”), perkhidmatan rakaman, bayar-setiap-tontonan, acara premium/khas, video atas permintaan dekat (“near video on demand”), perkhidmatan interaktif dan khas lain yang disediakan untuk Pelanggan oleh Astro.

"Kad Pintar" bermaksud kad yang sah, yang mengandungi mikrochip, yang mana apabila dimasukkan ke dalam Astro Box/PVR atau terminal multimedia digital lain yang sah yang akan membolehkan Pelanggan secara sah mendapatkan akses dan menerima Perkhidmatan.

"Yuran Langganan" bermaksud kos kumulatif yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Astro untuk Perkhidmatan, yang mungkin berbeza-beza bergantung kepada Pakej Pengaturcaraan yang dipilih oleh Pelanggan, dan apa-apa acara atau perkhidmatan khas yang dilanggan oleh Pelanggan.

2. PERUNTUKAN PERKHIDMATAN

Tertakluk kepada penerimaan permohonan untuk Perkhidmatan Pelanggan oleh Astro, Astro bersetuju untuk memberikan Perkhidmatan kepada Pelanggan, sesuai dengan terma dan syarat Perjanjian. Setelah mengemukakan permohonan Pelanggan ke Astro untuk Perkhidmatan, Astro akan melakukan pengesahan dan penentusahan untuk menentukan ketepatan maklumat untuk memberikan Perkhidmatan di alamat kediaman yang ditentukan dan kelayakan kredit Pelanggan.

2.1 Peralatan Penerimaan. Pelanggan akan menerima Perkhidmatan hanya melalui penggunaan Peralatan Penerimaan yang telah disahkan oleh Astro. Hakmilik Peralatan Penerimaan kekal dengan Astro kecuali Kad Pintar yang hakmiliknya kekal dengan pengeluar atau pembekal pihak ketiga yang berkenaan pada setiap masa. Kad Pintar hanya boleh digunakan sebagai sebahagian daripada Peralatan Penerimaan di mana ia dipasang. Di samping itu, Peralatan Penerimaan hanya boleh digunakan oleh Pelanggan di alamat tempat kediaman yang dispesifikasi oleh Pelanggan dalam Borang Permohonan dan, seperti yang dibenarkan oleh Perjanjian. Sebarang penggunaan lain Peralatan Penerimaan adalah dilarang, termasuk penggunaan Peralatan Penerimaan dengan kad pintar yang tidak sah.

(a) walau apa pun yang terkandung dalam Perjanjian, Pelanggan tidak memiliki Kad Pintar. Hakmilik dan semua hak ekuiti dan undang-undang dalam Kad Pintar, termasuk semua algoritma, perisian atau harta intelek lain yang terbenam dalam Kad Pintar haruslah terletak hak dan kekal dengan pengeluar atau pembekal pihak ketiga yang berkenaan. Sekiranya Kad Pintar Pelanggan hilang atau rosak, Pelanggan boleh mendapatkan penggantian daripada Astro dengan membayar RM50.00 (tidak termasuk Cukai Kerajaan) atau jumlah lain yang ditentukan oleh Astro dari semasa ke semasa. Astro akan bertanggungjawab untuk penyelenggaraan Peralatan Penerimaan selagi Pelanggan mengekalkan langganannya ke Perkhidmatan dan Pelanggan menggunakan Peralatan Penerimaan untuk tujuan yang dimaksudkan dan tidak menyalahgunakan, salah guna atau merosakkan Peralatan Penerimaan. Astro harus, dengan notis yang munasabah kepada Pelanggan, melakukan penyelenggaraan berkala dan/atau mengubah/memperbaiki/mengganti/mengambil semula Peralatan Penerimaan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Astro untuk membolehkan Pelanggan menikmati Perkhidmatan. Pelanggan harus membenarkan kakitangan Astro yang sah masuk ke premis Pelanggan untuk tujuan tersebut. Sekiranya Peralatan Penerimaan sah Pelanggan rosak, hilang atau dicuri, Pelanggan harus memberitahu Astro dengan segera. Sekiranya Peralatan Penerimaan rosak, hilang atau dicuri semasa berada di bawah jagaan Pelanggan, Astro berhak untuk mengenakan kos kepada Pelanggan untuk Peralatan Penerimaan yang rosak, hilang atau dicuri.

(b) tertakluk kepada klausa 8 (Penggantungan atau Penamatan) di bawah ini, sekiranya Perkhidmatan dihentikan atau ditamatkan pada bila-bila masa dengan alasan apa jua pun sama ada oleh Pelanggan atau Astro, Pelanggan harus dengan segera mengatur untuk pengembalian Peralatan Penerimaan sama ada dituntut secara formal atau tidak, dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh penamatan dengan mengatur supaya Astro mengumpulkan Peralatan Penerimaan tanpa sebarang kos kepada Pelanggan. Semua caj yang ditanggung oleh Astro untuk menguatkuasakan pengambilan Peralatan Penerimaan haruslah ditanggung oleh Pelanggan dan dicaj ke akaun Astronya sekiranya dia gagal mengembalikan Peralatan Penerimaan dalam jangka masa yang ditentukan.

(c) Pelanggan harus menggunakan Peralatan Penerimaan mengikut arahan yang diberikan oleh Astro dari semasa ke semasa, sama ada secara bertulis atau sebaliknya.

(d) algoritma, perisian atau harta intelek lain yang terbenam dalam Peralatan Penerimaan adalah bersifat proprietari dan sulit. Pelanggan tidak boleh dengan sendirinya atau melalui pihak ketiga, dengan cara apa jua pun, secara langsung atau tidak langsung, (i) menyalin, menghasilkan semula, memindah atau mengedar algoritma atau perisian atau sebahagian daripadanya yang terbenam dalam Peralatan Penerimaan (ii) mengubahsuai, menyesuai, mengubah , menterjemah, atau membuat karya terbitan dari algoritma atau perisian atau bahagiannya yang terbenam dalam Peralatan Penerimaan; (iii) menggabungkan atau memasukkan algoritma atau perisian atau bahagiannya yang terbenam dalam Peralatan Penerimaan dengan atau ke dalam algoritma atau perisian lain; atau (iv) pemasangan songsang, menyusun semula, membongkar, atau dengan cara lain cuba mendapatkan algoritma dan/atau kod untuk algoritma atau perisian atau bahagiannya yang terbenam dalam Peralatan Penerimaan.

2.2 Pemasangan. Kecuali dinyatakan sebaliknya, caj pemasangan harus ditanggung oleh Pelanggan. Pelanggan harus memastikan bahawa kediamannya (atau infrastruktur tempat kediamannya) mematuhi garis panduan pemasangan dan pengaktifan yang ditetapkan untuk Peralatan Penerimaan dan akses ke tempat kediamannya diperoleh untuk pemasangan dan pengaktifan Peralatan Penerimaan. Sekiranya Pelanggan ingin menempatkan semula/memindahkan langganannya ke alamat baru, dia boleh meminta untuk melakukannya tetapi mungkin dikenakan caj lanjutan. Pemasangan semula/pengaktifan semula Peralatan Penerimaan di alamat baru mungkin tidak dapat dilakukan kerana keterbatasan infrastruktur yang sedia ada di alamat baru, dalam hal ini Perjanjian akan ditamatkan menurut dengan klausa 8 di bawah. Janji temu untuk pemasangan dan pengaktifan Peralatan dan Perkhidmatan Penerimaan akan tertakluk kepada ketersediaan Pelanggan dan Pelanggan atau orang yang diberi kuasa olehnya harus hadir semasa kerja-kerja pemasangan dan pengaktifan tersebut dan menandatangani setelah selesai proses pemasangan dan pengaktifan. Pemasangan Peralatan Penerimaan mungkin memerlukan penggerudian dan pemasangan kabel permukaan di premis Pelanggan.

3. Penggunaan Perkhidmatan. Pelanggan hanya boleh menggunakan atau menonton Perkhidmatan di televisyen atau peralatan audiovisual lain di alamat tempat kediaman yang diberikan oleh Pelanggan dalam Borang Permohonan dan hanya untuk kegunaan peribadi Pelanggan sendiri. Pelanggan bagaimanapun adalah dilarang daripada memaparkan Perkhidmatan di tempat awam atau tempat komersial seperti pub, bar, restoran, kelab atau kafé. Pelanggan juga adalah dilarang menjual semula Perkhidmatan atau mengenakan sebarang bayaran kepada mana-mana orang untuk menonton Perkhidmatan. Pelanggan tidak boleh, termasuk tanpa had, menyiar semula, menghasilkan semula, menghantar, memampat, mengubahsuai, mempersembah, memapar, merekod, menduplikasi, menyebar, mengusik, mengganggu, memaksa, mengeluarkan, mengubah, menambah atau menghapuskan Perkhidmatan dalam bentuk apa jua pun. Pelanggan adalah daripada dilarang merakam, menyalin atau menghasilkan semula Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya selain hanya untuk tujuan penggunaan dan tontonan domestik dan swasta sebagaimana yang dibenarkan oleh Akta Hak Cipta 1987 (seperti yang dipinda atau diganti dari semasa ke semasa). Perjanjian ini membenarkan penerimaan Perkhidmatan hanya di Malaysia, dan penerimaan di luar Malaysia mungkin merupakan pelanggaran hak cipta antarabangsa dan undang-undang lain. Pencurian, penipuan, cetak rompak atau penggunaan tidak sah Perkhidmatan atau Peralatan Penerimaan boleh menyebabkan Pelanggan dikenakan sanksi sivil dan jenayah. Astro mungkin dari semasa ke semasa melancarkan perkhidmatan/program baru yang mungkin Pelanggan mahu beli. Pelanggan boleh membeli mana-mana perkhidmatan/program baru atau boleh memberi kuasa kepada orang lain untuk melakukannya di rumah Pelanggan. Pelanggan mengakui bahawa setiap orang yang mempunyai akses ke Peralatan Penerimaan boleh membeli perkhidmatan/program baru tersebut atas Perkhidmatan dan Pelanggan akan bertanggungjawab untuk membayar semua caj tersebut. Pelanggan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa tidak ada yang menggunakan Peralatan Penerimaan yang diperuntukan kepada Pelanggan tanpa kebenaran Pelanggan. Sekiranya Pelanggan ingin melindungi daripada pembelian atau aktiviti yang tidak dibenarkan tersebut, Pelanggan boleh melakukannya dengan mengaktifkan kunci keselamatan saluran (Kawalan Ibu Bapa) pada terminal multimedia digital yang diberikan kepada Pelanggan.

4. Tempoh Langganan Minimum. Pelanggan harus menjaga dan memastikan akaunnya aktif selama jangka masa minimum 24 bulan dari tarikh pengaktifan Perkhidmatan. Selanjutnya, sekiranya Pelanggan dengan segera atau sebaliknya menyebabkan penyahaktifan Perkhidmatan pada bila-bila masa dalam tempoh 24 bulan tersebut dengan alasan apa jua pun, termasuk tanpa terhad, dengan gagal atau enggan dan/atau abai untuk membayar Yuran Langganan seperti dan apabila perlu dibayar, bayaran yang dipersetujui sebanyak RM1,000 (tidak termasuk Cukai Kerajaan) akan dikenakan ke akaun Astro Pelanggan atas dasar prorata. Sekiranya pada suatu masa langganan Pelanggan terhadap Perkhidmatan ditamatkan sama ada oleh Pelanggan atau Astro dengan alasan apa jua pun, Pelanggan harus menghubungi Astro dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penamatan Perkhidmatan untuk mengatur untuk pengumpulan Peralatan Penerimaan oleh Astro tanpa sebarang kos kepada Pelanggan. Sekiranya Pelanggan tidak menghubungi Astro untuk pengumpulan Peralatan Penerimaan dalam pengambilan dan kos Peralatan Penerimaan harus ditanggung oleh Pelanggan dan dikenakan ke akaun Astronya. Sekiranya Pelanggan ingin melanggan semula Perkhidmatan, Peralatan Penerimaan di atas yang tidak dikembalikan oleh Pelanggan tidak dibenarkan untuk perlangganan. Sekiranya Pelanggan adalah pelanggan Astro PVR, Pelanggan harus membayar yuran perkhidmatan rakaman bulanan wajib mengikut kadar Astro untuk fungsi rakaman yang perlu dibayar dari tarikh pengaktifan setiap Astro PVR yang dipasang dan diaktifkan di kediaman Pelanggan. Jika Pelanggan telah melanggan Perkhidmatan melalui kempen atau promosi khas, tempoh langganan minimum seperti yang dinyatakan dalam Terma & Syarat Kempen harus terpakai.

5. Terma Pembayaran. Pelanggan boleh memilih untuk membayar Yuran Langganannya atas dasar bulanan atau dasar lain seperti yang dibenarkan oleh Astro dari semasa ke semasa. Yuran Langganan, untuk tempoh pembayaran yang telah dipilih oleh Pelanggan, mesti dibayar sepenuhnya untuk tempoh masa tersebut, terlebih dahulu sama ada dengan wang tunai, cek, kiriman wang atau bank draf. Pelanggan juga boleh memilih untuk membayar Yuran Langganan dengan kad kredit atau debit langsung dari akaun banknya dengan memberi kuasa kepada Astro untuk melakukannya dalam Borang Permohonan. Astro akan menghantar penyata akaun kepada Pelanggan untuk Yuran Langganan, tetapi Pelanggan adalah bertanggungjawab untuk pembayaran segera walaupun Pelanggan tidak menerima penyata akaun. Sebarang penyata akaun akan dianggap diterima oleh Pelanggan setelah 30 hari dari tarikhnya dan Pelanggan tidak berhak selepas itu untuk membangkitkan bantahan berkaitan dengan yang sama tersebut. Untuk mengelakkan keraguan, tiada perkara di sini yang menghalang Astro daripada membetulkan pada bila-bila masa sebarang kesalahan atau percanggahan jumlah yang dinyatakan dalam penyata akaun. Segala pembayaran pendahuluan yang dibuat oleh Pelanggan hanya boleh merangkumi pilihan Pakej Pengaturcaraan Pelanggan, dan tidak dapat merangkumi perkhidmatan lain atau acara khusus yang dibeli oleh Pelanggan dalam mana-mana tempoh pembilan. Sekiranya berlaku, Pelanggan bersetuju untuk segera membayar yuran yang ditetapkan untuk perkhidmatan atau acara khas tersebut apabila dibil oleh Astro. Sebagai tambahan kepada Yuran Langganan, pembayaran Pelanggan harus merangkumi semua caj bank, komisen dan Cukai Kerajaan atau cukai dengan sifat yang serupa, jika berkenaan. Pelanggan akan membayar Astro semua yuran, denda dan caj pengendalian untuk cek yang perlu dibayar kepada Astro dan dikembalikan tanpa dibayar oleh bank Pelanggan. Sebagai tambahan, Pelanggan harus membayar semua kos yang munasabah dan yuran peguam yang ditanggung oleh Astro dalam mendapatkan kembali jumlah yang perlu dibayar dari Pelanggan. Sekiranya Pelanggan ingin mengubah pilihan Pakej Pengaturcaraan Pelanggan pada bila-bila masa setelah pendaftaran awal, Pelanggan akan dikenakan yuran administrasi sebanyak RM10.00 (tidak termasuk Cukai Kerajaan) untuk setiap permintaan pengubahan, sama ada untuk menambah atau mengeluar atau mengganti sebarang Pakej Pengaturcaraan. Bayaran Tertunggak. Untuk setiap tiga puluh (30) hari di mana akaun Pelanggan adalah tertunggak dengan jumlah lebih daripada RM10.00 (tidak termasuk Cukai Kerajaan), Astro berhak untuk mengenakan yuran lewat pembayaran kepada Pelanggan sebanyak RM10.00 (tidak termasuk Cukai Kerajaan) ke akaun Pelanggan untuk kos administrasi. Di samping itu, Astro berhak untuk menggantung atau menghentikan akses Pelanggan ke Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis kepada Pelanggan, jika pembayaran tidak diterima apabila tertunggak. Astro juga boleh tolak selesai jumlah yang dikreditkan kepada Pelanggan terhadap jumlah yang dihutang oleh Pelanggan kepada Astro. Astro boleh mengikut budi bicaranya melantik mana-mana pihak ketiga untuk melaksanakan perkhidmatan pengebilan berhubung dengan Perkhidmatan.

6. Hak Terpelihara oleh Astro. Astro berhak atas budi bicara mutlaknya untuk menyemak semula Perkhidmatan dan Yuran Langganan atau struktur Yuran Langganan pada bila-bila masa dan akan menggunakan ikhtiar yang munasabah untuk memberitahu Pelanggan mengenai semakan tersebut. Astro merizabkan hak dan berhak pada bila-bila masa untuk: (1) menambah, menghapus atau membuat perubahan pada Perkhidmatan, (2) menambah atau menggantikan pengatucaraan alternatif atau saluran baru, (3) menamatkan atau menghentikan mana-mana saluran yang termasuk dalam Perkhidmatan, mengubah jumlah saluran dan harga setiap Pakej Pengaturcaraan, mengubah jumlah Pakej Pengaturcaraan atau, (4) mengurangi jumlah jam siaran salah satu saluran yang termasuk dalam Perkhidmatan, (5) menaiktaraf atau mengemaskini perisian yang sedang digunakan dalam Peralatan Penerimaan, atau (6) memuat naik atau memuat turun data atau maklumat dalam Kad Pintar. Astro tidak di bawah liabiliti walau apa jua pun kepada Pelanggan jika mana-mana hak yang dirizabkan dalam klausa 6 ini dilaksanakan oleh Astro, dan Pelanggan akan tetap bertanggungjawab untuk membayar Yuran Langganan sepenuhnya. Astro juga merizabkan hak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk meminda Terma & Syarat Umum ini dan/atau terma dan syarat lain yang dipersetujui atau diterima oleh Pelanggan. Pindaan tersebut akan berkuatkuasa mulai tarikh yang ditentukan oleh Astro. Pelanggan boleh diberitahu mengenai pindaan tersebut melalui notis bertulis, mel elektronik, laman web Astro atau bentuk lain yang difikirkan sesuai oleh Astro. Penggunaan berterusan Peralatan Penerimaan dan/atau langganan Perkhidmatan oleh Pelanggan akan membentuk penerimaan terhadap pindaan. Sekiranya Pelanggan tidak setuju dengan mana-mana Terma & Syarat Umum atau pindaannya, Pelanggan boleh menghentikan Perkhidmatan menurut dengan klausa 8 di bawah.

7. Representasi, Jaminan, Perjanjian dan Akujanji Pelanggan. Dengan tawarannya untuk melanggan Perkhidmatan, Pelanggan membuat representasi, menjamin, berjanji dan mengakujanji dengan Astro bahawa:

(a) Pelanggan berumur lapan belas (18) tahun ke atas dan bermastautin di Malaysia.

(b) maklumat yang diberikan oleh Pelanggan dalam Borang Permohonan adalah tepat dan benar.

(c) alamat yang disenaraikan dalam Borang Permohonan adalah unit tinggal kediaman dan merupakan alamat di mana Pelanggan akan menerima Perkhidmatan. Perkhidmatan akan digunakan semata-mata untuk tontonan peribadi di alamat tersebut dan Perkhidmatan tidak akan dipamerkan di tempat awam, hotel, pub, bar, restoran, kelab, kafe atau tempat komersial yang lain. Pelanggan tidak akan menjual semula Perkhidmatan atau mengenakan sebarang bayaran kepada orang lain untuk menonton Perkhidmatan, juga tidak akan menyiarkan semula, menghasilkan semula, menghantar, memampat, mengubahsuai, mempersembah, memapar, merekod, mempersembah secara terbuka, menduplikasi, menyebar, mengusik, mengganggu, memaksa, mengeluarkan, mengubah, menambah atau menghapuskan Perkhidmatan dalam bentuk apa jua pun. Pelanggan tidak akan merakam, menyalin atau menghasilkan semula Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya selain untuk tujuan penggunaan dan tontonan domestik dan swasta sebagaimana yang dibenarkan oleh Akta Hak Cipta 1987 (seperti yang dipinda atau diganti dari semasa ke semasa). Pelanggan tidak akan menggunakan Peralatan Penerimaan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Perjanjian.

(d) Pelanggan akan dengan serta merta memberitahu Astro mengenai perubahan dalam maklumat yang disenaraikan di Borang Permohonan dan maklumat lain yang diberikan atau komunikasi yang dibuat kepada Astro, termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat atau komunikasi berkaitan dengan pengecasan kad kredit Pelanggan atau pendebitan Akaun bank pelanggan, serta penemuan sebarang kecurian, cetak rompak atau penggunaan Perkhidmatan lain yang tidak dibenarkan (termasuk penggunaan Perkhidmatan di luar Malaysia) atau sebarang frod terhadap Astro. Dalam kes sedemikian, Pelanggan harus melaporkan dengan segera kepada Astro apabila dia menemui sebarang frod, pencurian, kehilangan, penggunaan tanpa izin atau kejadian lain yang menyalahi undang-undang berkaitan dengan Perkhidmatan dan/atau Peralatan Penerimaan dan membuat laporan polis jika diperlukan untuk membuat demikian dan memberi salinan laporan polis tersebut kepada Astro

(e) Pelanggan bersetuju dengan penggunaan dan pemprosesan mana-mana dan semua Data Peribadi Pelanggan untuk tujuan (i) memberikan Perkhidmatan; (ii) memasarkan sebarang produk atau perkhidmatan Astro, afiliasinya dan/atau rakan perniagaan Astro, termasuk sebarang kempen promosi; (iii) mematuhi sebarang kewajiban statutori atau undang-undang; (iv) pemeriksaan kredit; dan (v) apa-apa aktiviti lain yang merupakan tambahan kepada Perkhidmatan. Pelanggan juga bersetuju dengan pendedahan oleh Astro mana-mana dan semua Data Peribadi Pelanggan kepada (i) afiliasi Astro; (ii) mana-mana penyedia telekomunikasi yang mempunyai perjanjian dengan Astro berkaitan dengan Perkhidmatan; (iii) ejen, juruaudit dan penasihat Astro dan afiliasi Astro; (iv) mana-mana pihak lain yang menyediakan produk dan perkhidmatan runcit (untuk tujuan aktiviti pemasaran); (v) mana-mana organisasi yang menyediakan perkhidmatan pemeriksaan kredit; dan (vi) mana-mana entiti atau orang, pendedahan yang adalah munasabah diperlukan atau dikehendaki untuk penyediaan Perkhidmatan. Pelanggan juga bersetuju dengan pemindahan Data Peribadi oleh Astro ke lokasi di luar Malaysia untuk sebarang tujuan yang dinyatakan di atas. Astro juga boleh mendedahkan Data Peribadi Pelanggan apabila diperlukan atau diminta untuk melakukannya oleh undang-undang, perintah mahkamah atau perintah dari mana-mana kerajaan atau pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang atau agensi pengawalseliaan (termasuk, tanpa terhad, polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia); sekiranya Astro secara munasabah percaya bahawa ia mempunyai hak yang sah untuk mendedahkan Data Peribadi Pelanggan kepada pihak ketiga atau bahawa pihaknya akan mendapat persetujuan Pelanggan untuk pendedahan tersebut sekiranya Pelanggan mengetahui perkara yang sama; dan/atau sekiranya pendedahan Astro kepada pihak ketiga adalah untuk kepentingan umum. Data Peribadi Pelanggan akan diperoleh dari Pelanggan pada masa perlangganan Perkhidmatan atau seperti yang diminta daripada Pelanggan oleh Astro pada bila-bila masa selepas itu atau dari Data Peribadi yang ada yang telah dikumpulkan oleh Astro sebelum itu. Pelanggan boleh, setelah pembayaran yuran yang ditetapkan, meminta akses atau pembetulan Data Peribadi Pelanggan atau untuk mengehadkan pemprosesan Data Peribadi Pelanggan pada bila-bila masa selepas ini dengan menyerahkan permintaan tersebut kepada Astro secara bertulis melalui pos berdaftar ke “Pegawai Perlindungan Data Peribadi” di MEASAT Broadcast Network Systems Sdn Bhd, Astro All Asia Broadcast Center, Peti Surat 10148, 50704 Kuala Lumpur atau melalui e-mel (yang mesti dihantar dari alamat e-mel yang didaftarkan dengan Astro) ke pdpo@astro.com.my . Sebarang pertanyaan atau aduan berkenaan dengan Data Peribadi Pelanggan juga harus disalurkan ke Astro dengan cara ini. Pemberian semua Data Peribadi Pelanggan yang mungkin diminta oleh Astro adalah diperlukan untuk pemprosesan langganan Pelanggan untuk Perkhidmatan. Kegagalan memberikan yang sama boleh menyebabkan Astro tidak dapat memberikan Perkhidmatan kepada Pelanggan. Pelanggan memberikan representasi dan menjamin bahawa persetujuan pihak ketiga (misalnya ahli keluarga/kawan) yang mana Data Peribadi yang telah diberikan oleh Pelanggan dalam Borang Permohonan dan didedahkan kepada Astro telah diperoleh untuk membolehkan Astro memproses hal yang sama untuk Tujuan-tujuan seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi.

(f) sekiranya Pelanggan tinggal di unit kediaman-berbilang, Pelanggan harus mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari pihak pengurusan/pemilik bangunan Pelanggan untuk pemasangan, penyelenggaraan, pemeriksaan dan penyingkiran Peralatan Penerimaan;

(g) Pelanggan bersetuju kepada Astro dan/atau wakil sah Astro dan/atau kontraktor berdaftar untuk memasang dan mengaktifkan Peralatan Penerimaan dan sebarang peralatan dan kabel lain yang diperlukan untuk penyediaan Perkhidmatan di premis Pelanggan dan Pelanggan akan menyediakan televisyen yang mematuhi garis panduan pemasangan dan pengaktifan yang ditetapkan untuk Perkhidmatan;

(h) Pelanggan bersetuju untuk Astro menaiktaraf dan/atau mengemaskini perisian yang kini digunakan dalam Peralatan Penerimaan atau memuat naik dan/atau memuat turun sebarang data atau maklumat dalam Kad Pintar pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya;

(i) Pelanggan akan bertanggungjawab untuk pembelian dan penyelenggaraan EHDD dan Astro tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dalam apa jua keadaan yang berkaitan dengan EHDD;

(j) Pelanggan bersetuju untuk menaiktaraf dan/atau mengemaskini perisian Astro yang kini digunakan dalam Peralatan Penerimaan atau memuat naik dan/atau memuat turun sebarang data atau maklumat dalam Kad Pintar pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya;

(k) Pelanggan mengakui bahawa Peralatan Penerimaan kekal sebagai hakmilik Astro dan Pelanggan akan bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi Peralatan Penerimaan yang dipasang oleh Astro di alamat kediaman Pelanggan dalam keadaan fungsian yang baik (haus dan lusuh biasa dikecualikan);

(l) Pelanggan tidak boleh menjual semula atau menyewakan atau memindahkan atau memberikan Perkhidmatan dan/atau Peralatan Penerimaan kepada sesiapa;

(m) Pelanggan harus membenarkan Astro melakukan penyelenggaraan berkala dan/atau menukar/memperbaiki/mengganti/mengambil Peralatan Penerimaan sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Astro untuk membolehkan Pelanggan menikmati Perkhidmatan. Pelanggan harus membenarkan kakitangan Astro yang sah akses atau mendapat akses ke premis Pelanggan untuk tujuan tersebut. Sekiranya Peralatan Penerimaan yang diberikuasa oleh pelanggan rosak, hilang atau dicuri, Pelanggan harus memberitahu Astro dengan segera. Sekiranya Peralatan Penerimaan rosak, hilang atau dicuri semasa berada di bawah jagaan Pelanggan, Astro berhak untuk mengenakan kos kepada Pelanggan untuk Peralatan Penerimaan yang rosak, hilang atau dicuri;

(n) Pelanggan harus mematuhi semua arahan dan notis yang diberikan oleh Astro dari semasa ke semasa berkenaan penggunaan Peralatan Penerimaan;

(o) Pelanggan harus mengembalikan dan menyerahkan Peralatan Penerimaan kepada Astro dalam keadaan yang sama seperti ketika ia mula-mula diberikan kepada Pelanggan (haus dan lusuh biasa dikecualikan) setelah penamatan dan/atau luputnya Perkhidmatan, kegagalan yang mana akan mengakibatkan Pelanggan bertanggungjawab untuk membayar Astro kos bagi Peralatan Penerimaan;

(p) sekiranya Pelanggan membeli Pemacu Cakera Keras Luaran (EHDD) untuk tujuan rakaman, Pelanggan akan bertanggungjawab terhadap EHDD dan Astro tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dalam keadaan apa pun yang berkaitan dengan EHDD. Sekiranya Pelanggan membeli peralatan lain (termasuk penghala tanpa wayar), Pelanggan harus bertanggungjawab untuk peralatan tersebut dan Astro tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan dalam keadaan apa pun yang berkaitan dengan peralatan tersebut; dan

8. Penggantungan dan Penamatan. Astro berhak, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa pemberitahuan, untuk menggantungkan atau menamatkan akses Pelanggan ke Perkhidmatan jika Pelanggan melanggar sebarang representasi-representasi dan jaminan-jaminan yang dinyatakan di atas atau sebarang terma Perjanjian lain atau menggunakan Peralatan Penerimaan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Perjanjian atau ditentukan tidak sesuai oleh Astro. Tertakluk kepada klausa 4, Pelanggan boleh menggantungkan atau menamatkan Perkhidmatan dengan memberikan notis bertulis minimum satu (1) bulan. Sekiranya Perkhidmatan digantungkan atau ditamatkan sama ada oleh Pelanggan atau oleh Astro, Pelanggan tetap bertanggungjawab untuk membayar Yuran Langganan penuh untuk seluruh bil bulanan di mana penggantungan atau penamatan berlaku, semua jumlah yang perlu dibayar dari Pelanggan sebelum penggantungan atau penamatan dan bayaran yang dipersetujui sebanyak RM1,000.00 (tidak termasuk Cukai Kerajaan) secara prorata sekiranya penggantungan atau penamatan dalam tempoh langganan minimum dua puluh empat (24) bulan seperti yang diperuntukkan dalam klausa 4. Jika Pelanggan adalah pelanggan PVR, dan tidak mahu menggunakan fungsi rakaman, Pelanggan harus memberi Astro notis bertulis minimum satu (1) bulan terdahulu dan Astro akan mengatur pengumpulan Astro PVR dan Aksesori dan menyediakan Pelanggan dengan Astro Box. Sekiranya Pelanggan gagal memaklumkan kepada Astro, Pelanggan harus terus membayar Astro untuk yuran perkhidmatan rakaman bulanan sehingga tarikh pengumpulan Astro PVR. Segala rakaman yang ada yang telah dibuat oleh Pelanggan di Astro PVR Pelanggan tidak boleh diambil atau dipindahkan ke peranti lain. Sekiranya Pelanggan kemudian memilih untuk menukar dan menaiktaraf semula ke Astro PVR, caj pengambilan dan/atau pemasangan yang ditetapkan akan dibayar oleh Pelanggan kepada pemasang Astro yang sah. Sekiranya pada bila-bila masa langganan Pelanggan ke Perkhidmatan Astro ditamatkan sama ada oleh Pelanggan atau Astro dengan alasan apa jua pun, Pelanggan harus menghubungi Astro dalam masa 30 hari dari tarikh penamatan Perkhidmatan Astro untuk mengatur pengumpulan Astro Box/PVR dan Aksesorinya oleh Astro tanpa sebarang kos kepada Pelanggan. Sekiranya Pelanggan tidak menghubungi Astro untuk pengumpulan Box/PVR Astro dan Aksesorinya dalam jangka masa tersebut, semua caj yang ditanggung oleh Astro untuk menguatkuasa pengambilan Box/PVR Astro dan Aksesorinya harus ditanggung oleh Pelanggan dan dicaj ke akaun Astro Pelanggan. Segala rakaman yang sedia ada yang mungkin dibuat oleh Pelanggan di PVR/EHDD Astronya tidak boleh diambil atau dipindahkan ke peranti lain. Untuk pengaktifan semula Perkhidmatan, Pelanggan akan dikenakan yuran administrasi sebanyak RM 20.00 (tidak termasuk Cukai Kerajaan). Semua jumlah yang perlu dibayar mesti dibayar sebelum Perkhidmatan dapat diaktifkan semula. Walau apa pun perkara di atas, Astro boleh mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa liabiliti kepada Pelanggan menggantungkan atau menamatkan akses Pelanggan ke Perkhidmatan pada bila-bila masa dengan alasan apa jua pun termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan di mana Astro telah dimaklumkan atau sedar bahawa Pelanggan telah menggunakan Peralatan Penerimaan dengan cara yang merupakan kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan di bawah peruntukan Akta Hak Cipta 1987 (seperti yang dipinda dari semasa ke semasa). Sekiranya Pelanggan tidak melanggar Perjanjian dan Astro menggantungkan atau menamatkan akses Pelanggan ke Perkhidmatan, Pelanggan hanya akan bertanggungjawab untuk pembayaran Yuran Langganan sehingga tarikh penggantungan atau penamatan tersebut dan jumlah yang perlu dibayar sebelum tarikh tersebut. Perjanjian akan secara automatik berakhir sekiranya peralatan atau gabungannya, termasuk perkakasan dan perisian yang digunakan oleh Astro dalam penghantaran Perkhidmatannya, terjejas dalam prestasi dan/atau fungsi mereka sehingga menjadikan Astro tidak dapat terus memberikan Perkhidmatan. Dalam keadaan sedemikian, satu-satunya tanggungjawab Astro adalah pengembalian apa-apa Yuran Langganan pendahuluan yang dibayar oleh Pelanggan selama tempoh gangguan sebelum penamatan.

9. Pengecualian Liabiliti Astro. Astro tidak bertanggungjawab kepada Pelanggan atas sebarang gangguan, program yang telah dipadam, dihapus atau tidak dapat diambil kembali dari PVR atau EHDD Astro Pelanggan dengan alasan apa jua pun, pengantungan atau penamatan Perkhidmatan dengan alasan apa jua pun, sama ada atau tidak di dalam kawalannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan kuasa, transponder, satelit atau transmisi satelit, peralatan kawalan darat satelit, pemprosesan isyarat dan peralatan “uplink”, tindakan Tuhan, keadaan darurat, operasi ketenteraan, gangguan sivil, sebarang pertikaian industri, kebakaran , banjir, kilat, hujan, matahari atau gangguan cuaca lain, letupan, tindakan atau peraturan oleh kerajaan (termasuk penarikan balik persetujuan, permit atau lesen) atau kegagalan, penamatan atau pemberhentian oleh pihak ketiga untuk menyediakan pengaturcaraan/saluran yang termasuk dalam Perkhidmatan dan apa-apa sebab force majeure. Astro tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan untuk sebarang pengembalian wang Yuran Langganan, atau tuntutan-tuntutan lain atau atas sebarang kos yang ditanggung oleh Pelanggan dalam mendapatkan perkhidmatan pengganti, atau untuk kerugian keuntungan atau perniagaan atau kerugian langsung, khas, tidak langsung, sampingan atau kerosakan berbangkit, walaupun jika Astro telah dinasihati terlebih dahulu bahawa kerugian tersebut mungkin berlaku. Astro tidak mempunyai tanggungjawab kepada Pelanggan atas masalah dengan Peralatan Penerimaan atau kerosakan yang timbul dari penggunaan Peralatan Penerimaan oleh Pelanggan yang disebabkan oleh tindakan, kelalaian atau ketinggalan Pelanggan sendiri. Sekiranya Pelanggan telah menyebabkan kerosakan pada Peralatan Penerimaan oleh tindakan, kelalaian atau peninggalan Pelanggan itu sendiri, Astro akan membantu memperbaiki/mengganti Peralatan Penerimaan dan sebarang kos yang berkaitan dengan atau timbul daripada pembaikan/penggantian tersebut harus dicaj kepada Akaun Astro pelanggan. Astro tidak mempunyai tanggungjawab atau liabiliti untuk sebarang gangguan atau kehilangan Perkhidmatan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari pemasangan Peralatan Penerimaan, Sistem EHDD dan/atau Sistem SMATV “trunking”(jika berkenaan) oleh pihak ketiga yang tidak dibenarkan. Pelanggan harus membayar ganti rugi kepada Astro dan terus melindungi Astro daripada kerugian terhadap semua kerugian, kerosakan dan tuntutan, termasuk kecederaan atau kematian atau kerosakan/kerugian harta benda, yang timbul dari penggunaan Perkhidmatan atau Peralatan Penerimaan oleh Pelanggan atau mana-mana pihak ketiga. Astro tidak memberikan apa-apa jaminan atau representasi berkenaan dengan kandungan program yang termasuk dalam Perkhidmatan, khususnya Astro tidak menjamin urutan, ketepatan, kelengkapan, ketepatan masa atau keselamatan data atau maklumat yang terkandung dalam Perkhidmatan dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang tuntutan yang timbul dari sebarang tindakan atau ketinggalan oleh Astro atau sebarang tindakan atau ketinggalan oleh Pelanggan, termasuk tuntutan kehilangan atau kerosakan, libel, fitnah, kecederaan diri, kerosakan harta benda atau kerugian lain yang timbul bagaimanapun. Perkhidmatan disediakan atas dasar “sebagaimana tersedia” dan “seperti yang ada”. Pelanggan mengakui bahawa dia menggunakan Perkhidmatan dan bergantung pada maklumat yang diperoleh melalui Perkhidmatan atas risiko sendiri. Astro tidak membuat perwakilan dan menolak sebarang jaminan berkaitan dengan Perkhidmatan termasuk tetapi tidak terhad kepada ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa atau keselamatan kandungan atau maklumat yang dihantar atau diperoleh menggunakan Perkhidmatan atau diberikan kepada Pelanggan sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan. Astro juga menolak sebarang dan semua jaminan tersirat mengenai kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hakmilik dan ketidaklanggaran hak sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Astro tidak menjamin bahawa Perkhidmatan bebas dari sebarang kesalahan, kesilapan atau gangguan dan Astro juga tidak akan bertanggungjawab atas ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses Perkhidmatan, atau kerana gangguan, kelewatan atau kegagalan Perkhidmatan. Astro tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau mana-mana pihak yang menuntut melalui Pelanggan atas sebarang kos, kerugian atau ganti rugi (sama ada secara langsung atau tidak langsung), atau kehilangan hasil atau keuntungan atau untuk kerugian khas atau akibat, kehilangan data, kehilangan perniagaan atau kerugian penjimatan yang dijangkakan dalam bentuk apa pun (walaupun Astro diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut) kerana tidak melaksanakan tanggungjawab Astro termasuk tetapi tidak terhad kepada:-

(a) penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan atau mengakses Perkhidmatan dengan alasan apa jua pun seperti keadaan cuaca buruk, gangguan elektromagnetik, kegagalan peralatan atau kesesakan dalam rangkaian Perkhidmatan, kualiti Perkhidmatan, maklumat yang tersedia atau diperoleh melalui Perkhidmatan atau yang timbul daripada apa-apa tindakan yang diambil sebagai tindak balas kepada atau akibat daripada maklumat tersebut yang tersedia atau diperoleh melalui Perkhidmatan;

(b) sebarang penaikkan taraf atau pengubahsuaian terhadap Perkhidmatan yang difikirkan perlu oleh Astro;

(c) apa-apa tindakan, ketinggalan, kesalahan, keingkaran pihak Astro dan/atau syarikat berkaitan Astro, pegawainya, pekerjanya dan ejennya berhubung dengan Perkhidmatan;

(d) sebarang tuntutan untuk libel, fitnah, pelanggaran hak harta intelek yang timbul dari penghantaran dan penerimaan bahan yang berkaitan dengan Perkhidmatan dan sebarang tuntutan yang timbul atas tindakan, peninggalan, kelalaian atau keingkaran oleh Pelanggan berhubung dengan mana-mana sebahagian daripada Perkhidmatan;

(e) sebarang gangguan, penangguhan, penamatan, kerosakan, penggunaan yang tidak dibenarkan, kecacatan atau kehilangan Peralatan Penerimaan dan/atau Perkhidmatan dengan alasan apa jua pun;

(f) sebarang kehilangan, herotan atau kerosakan data yang timbul, atau daripada penggunaan, Perkhidmatan;

(g) penggunaan peralatan (sama ada disediakan oleh Astro atau yang lain) yang tidak menjamin kebolehpercayaan dan kualiti kekuatan isyarat; dan

(h) sebarang kesulitan yang ditimbulkan kepada Pelanggan. Walau apa pun terma lain di sini, Pelanggan bersetuju bahawa liabiliti maksimum Astro kepada Pelanggan atau pihak ketiga mana-mana untuk apa-apa kausa tindakan (sama ada dalam kontrak, tort atau kausa tindakan lain) tidak akan melebihi RM200.00.

10. Tanpa prejudis kepada peruntukan di atas, peruntukan berikut adalah terpakai kepada Perakam Video Peribadi Astro (PVR) atau EHDD. PVR atau EHDD Astro memberi Pelanggan kemampuan untuk menonton dan merakam program yang disiarkan di televisyen (“Kandungan”). Untuk mendapatkan akses kepada program yang dirakam, Pelanggan harus melanggan Paket Pengaturcaraan yang sepadan. Astro tidak menjamin ketepatan masa, akses atau kualiti rakaman program tertentu. Kandungan adalah bahan hak cipta yang dimiliki oleh Astro dan/atau pembekal kandungan pihak ketiga, dan dilindungi oleh hak cipta dan undang-undang lain yang terpakai, dan tidak boleh dihasilkan semula, diterbitkan, disiarkan, ditulis semula, atau diedarkan semula tanpa izin bertulis dari Astro dan/atau pembekal kandungan pihak ketiga yang relevan, dan untuk tujuan ini, Astro mungkin diperlukan untuk menyekat kemampuan Pelanggan untuk merakam Kandungan apa pun. Astro tidak akan bertanggungjawab terhadap Pelanggan atau orang lain yang menggunakan B.yond PVR atau EHDD Astro untuk kualiti rakaman PVR atau EHDD Astro berkenaan dengan Kandungan apa pun. Astro tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan, sebarang pengguna atau pihak ketiga atas sebarang kerugian atau kerosakan, bagaimanapun diklasifikasikan atau dikategorikan, timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau ketidakgunaan, penyalahgunaan, ketersediaan atau pergantungan pada PVR atau EHDD Astro, Perkhidmatan atau perkhidmatan lain yang disediakan walaupun Astro telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian atau ganti rugi tersebut. Jumlah masa rakaman untuk Astro PVR atau EHDD Pelanggan berbeza-beza bergantung pada jangka masa/kualiti program yang sedang dirakam. Lesen. Pelanggan adalah tertakluk pada syarat lesen berikut. Istilah “Perisian” hendaklah merangkumi sebarang kemas kini, versi yang diubahsuai, penambahan dan salinan perisian tertentu yang menjadi sebahagian daripada Astro PVR atau EHDD yang mungkin diberikan oleh Astro dari semasa ke semasa. Penggunaan Perisian tertakluk kepada perkara berikut:

(a) Pelanggan boleh menggunakan Perisian semata-mata dalam bentuk kod yang dapat dilaksanakan dan hanya bersama dengan Astro PVR atau EHDD.

(b) Pelanggan tidak boleh menyalin, mengubah atau memindahkan Perisian, atau salinannya, secara keseluruhan atau sebahagian. Pelanggan tidak boleh merekayasa balik, membongkar, menyusun semula atau menterjemahkan Perisian, atau cuba untuk mendapatkan kod sumber Perisian. Sebarang percubaan untuk memindahkan hak, kewajipan atau kewajipan lesen ini adalah tidak sah. Pelanggan tidak boleh menyewa, memajak, memuat, menjual semula atau mengedarkan Perisian, atau mana-mana bahagiannya, atau berusaha memasang atau menyambungkan Astro PVR atau EHDD atau mana-mana bahagiannya dengan cara apa pun dengan peralatan yang boleh ditanggalkan untuk menyalin, memindahkan, menyimpan program yang dirakam untuk tujuan apa pun dalam apa pun bentuk dan/atau media.

(c) Perisian adalah dilesenkan, tidak dijual, kepada Pelanggan untuk digunakan hanya berdasarkan syarat-syarat lesen ini, dan Astro dan pembekalnya merizabkan semua hak yang tidak tidak diberikan secara nyata kepada Pelanggan. Astro dan pembekalnya mengekalkan hakmilik semua salinan Perisian itu sendiri. Kecuali seperti yang dinyatakan di atas, lesen ini tidak memberikan hak harta intelek kepada Pelanggan terhadap Perisian.

(d) lesen ini akan ditamatkan secara automatik dengan segera sekiranya Pelanggan melanggar mana-mana terma atau syarat di sini.

(e) Astro berhak untuk mengubah Perisian dalam Astro PVR atau EHDD, mengubah ciri dan/atau fungsi dalam Astro B.yond PVR, memberikan data dan kandungan kepada Astro PVR atau EHDD, menyimpan data dan kandungan pada pemacu cakera keras (minimum 100 GB ruang cakera keras) Astro PVR atau EHDD, dan hantarkan mesej elektronik ke Astro BPVR atau EHDD Pelanggan, melalui muat turun berkala. Astro akan menggunakan usaha wajar komersial untuk menjadualkan muat turun ini untuk mengurangkan ke tahap minima gangguan pada Perkhidmatan, tetapi tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atas sebarang gangguan dalam Astro PVR atau EHDD, Perkhidmatan dan atau perkhidmatan lain yang timbul daripada atau berkaitan dengan muat turun sedemikian.

(f) Astro atau wakilnya tidak membuat atau menyerahkan kepada Pelanggan atau pihak ketiga yang lain, sebarang jaminan atau perwakilan bagi pihak Astro atau pembekalnya berkenaan dengan Astro PVR atau EHDD atau Perisian, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa jaminan tersirat untuk kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik atau ketidak langgaran hak pihak ketiga.

11. NJOI Prepaid Services. Perkhidmatan Prabayar NJOI. Sekiranya Pelanggan secara sukarela menggantungkan atau menghentikan Perkhidmatan menurut dengan peruntukan yang dinyatakan dalam klausa 8 di atas dan tidak ada jumlah yang terhutang/tertunggak dalam akaun Astro Pelanggan, Astro boleh atas budi bicara mutlaknya:

(i) memberikan Perkhidmatan Prabayar NJOI* kepada Pelanggan; dan

(ii) menggantikan Peralatan Penerimaan dengan peralatan penerimaan yang diperlukan untuk penerimaan Perkhidmatan Prabayar NJOI (“Peralatan Penerimaan Perkhidmatan Prabayar NJOI”).

(iii) membuat bayaran untuk Box Title kepada peralatan penerimaan Astro untuk Perkhidmatan Prabayar NJOI harus kekal dengan Astro . Astro pada bila-bila masa boleh menghentikan Perkhidmatan Prabayar NJOI, tanpa memberi sebarang notis atau memberi sebarang alasan kepada Pelanggan di mana dalam kejadian tersebut, Pelanggan harus segera mengatur untuk pengembalian Peralatan Penerimaan Perkhidmatan Prabayar NJOI sama ada secara rasmi dituntut atau tidak, dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh pemberhentian Perkhidmatan Prabayar NJOI dengan mengatur untuk Astro mengumpulkan Peralatan Penerimaan Perkhidmatan Prabayar NJOI tanpa sebarang kos kepada Pelanggan. Semua caj yang ditanggung oleh Astro untuk menguatkuasa pengambilan Peralatan Penerimaan Perkhidmatan Prabayar NJOI akan ditanggung oleh Pelanggan dan dikenakan ke akaun Astronya sekiranya dia gagal mengembalikan Peralatan Penerimaan Perkhidmatan Prabayar NJOI dalam jangka masa yang ditetapkan. Penyediaan Perkhidmatan Prabayar NJOI tertakluk kepada Terma & Syarat Umum Astro dengan pengecualian Klausa 5 (Syarat Pembayaran) melainkan Pelanggan memilih untuk melanggan semula Perkhidmatan.

*Perkhidmatan Prabayar NJOI didefinisikan sebagai penawaran yang disediakan oleh Astro yang memberikan akses ke televisyen tontonan percuma dan prabayar di mana perkhidmatan dan/atau pemilihan saluran adalah disediakan oleh Astro semata-mata mengikut budi bicaranya dan berdasarkan “sebagaimana adanya”.

12. Notis dan Surat Menyurat. Sebarang komunikasi atau notis kepada Astro, selain notis kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi, harus secara bertulis ke alamat yang dinyatakan di muka surat sebelah atau ke Peti Surat 10335, 50710 Kuala Lumpur dan ditandakan untuk Perhatian “Bahagian Pengurusan Pelanggan”. Semua surat-menyurat dan notis oleh Astro kepada Pelanggan akan dihantar secara bertulis ke alamat surat-menyurat terakhir yang diberikan oleh Pelanggan kepada Astro atau ke alamat yang dinyatakan pada Borang Permohonan atau melalui e-mel ke alamat e-mel Pelanggan yang didaftarkan dengan Astro. Notis akan dianggap diterima semasa penghantaran melalui tangan atau pada hari kerja kelima setelah mengeposkan atau, dalam hal ini atau e-mel, setelah pengesahan elektronik penghantaran email ke alamat e-mel Pelanggan yang dinyatakan di atas.

13. Penyerahan Hak. Pelanggan tidak mempunyai hak untuk menyerahkan atau memindahkan mana-mana bahagian hak atau kewajipan Pelanggan di bawah Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan bertulis dari Astro terlebih dahulu. Astro boleh menyerahkan keseluruhan atau sebahagian hak dalam Perjanjian kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Pelanggan.

14. Hak Pembatalan di bawah Akta Jualan Langsung Dan Skim Anti–Piramid 1993 (Akta 500). Tertakluk kepada peruntukan Akta Jualan Langsung Dan Skim Anti–Piramid 1993 (Akta 500) (seperti yang dipinda atau diganti dari semasa ke semasa), Pelanggan boleh membatalkan kontrak berdasarkan Terma & Syarat Umum ini sebelum tamatnya tempoh bertenang (“cooling-off”) yang dinyatakan dalam Borang Permohonan.

15. Undang-undang Terpakai. Perjanjian ini adakah tertakluk kepada undang-undang Malaysia.

    Copyright © 2021 MEASAT Broadcast Network Systems Sdn Bhd 199201008561 (240064-A). All Rights Reserved.